ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr  1/RPOWM/2017 z dnia: 1.07.2017 r

 

Badanie  armatury sanitarnej w zakresie cech użytkowych oraz porównania z produktami konkurencji w zakresie oszczędności zużywanej wody.

Zapytanie skierowane jest w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. „Prace badawczo-naukowe prowadzone we współpracy z instytucją naukową w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej armatury sanitarnej” w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania ofert do dnia 10-07-2017

Zamawiający (beneficjent)
PIWETA PIOTR BORKOWSKI
gen. Ignacego Prądzyńskiego 106
08-103 Nowe Iganie
mazowieckie , siedlecki
Numer telefonu 606296560
NIP 8212638421

Tytuł projektu
Prace badawczo-naukowe prowadzone we współpracy z instytucją naukową w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej armatury sanitarnej
Numer projektu RPMA.01.02.00-14-6171/16-00

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

 

Badanie  armatury sanitarnej w zakresie cech użytkowych oraz porównania z produktami konkurencji w zakresie  oszczędności zużywanej wody. Przebadanych zostanie 16 nowych modeli baterii sanitarnych oraz porównanie jednej z nich z produktami dwóch najpopularniejszych konkurentów występujących na krajowym rynku. Celem badań jest wykazanie przewagi konkurencyjnej nad produktami tych firm, w szczególności w zakresie oszczędności w zużyciu wody.

Tab. 1 Lista prototypów armatury sanitarnej przekazanych do badań.

 

L.P. Typ Symbol
1 Wysoka bateria umywalkowa kuchenna PAZ-130
2 Wysoka bateria umywalkowa PDA-110
3 Bateria wannowa PDA-150
4 Bateria umywalkowa podtynkowa PDA-160
5 Bateria wannowa 3-otworowa PDA-170
6 Zestaw natryskowy prysznicowy PDA-200
7 Bateria kuchenna z wyjmowaną wylewką PGA-110
8 Bateria kuchenna z wyjmowaną wylewką PGA-140
9 Bateria umywalkowa PGE-120
10 Bateria umywalkowa PLI-140
11 Bateria umywalkowa PNA-110
12 Bateria umywalkowa PNA-130
13 Wysoka bateria umywalkowa PRT-120
14 Bateria wannowa wolnostojąca PRT-140
15 Bateria elektroniczna bezdotykowa z sensorem PRT-160
16 Bateria termostatyczna PRT-190

 

 1. Wymagany zakres zleconych badań w zależności od typu baterii:

 

 • Baterii mechanicznych wg polskiej normy PN-EN 817:2008

    

 1. sprawdzenie wymiarów
 2. sprawdzenie szczelności
 3. sprawdzenie wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
 4. właściwości hydrauliczne
 5. właściwości mechaniczne
 6. odporność na zużycie mechaniczne
 7. zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 8. właściwości akustyczne

 

 • Baterii termostatycznych PN-EN 1111:2002

    

 1. sprawdzenie wymiarów
 2. sprawdzenie szczelności
 3. właściwości hydrauliczne
 4. wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
 5. odporność na zużycie mechaniczne
 6. właściwości mechaniczne
 7. właściwości akustyczne

 

 

 • Natrysków do armatury sanitarnej PN-EN 1112:2008

 

 1. sprawdzenie wymiarów
 2. sprawdzenie szczelności
 3. właściwości mechaniczne
 4. właściwości hydrauliczne
 5. właściwości akustyczne

 

 • Przewodów natryskowych wg normy PN-EN l l 13:2015-06E

 

 1. sprawdzenie wymiarów
 2. właściwości hydrauliczne
 3. sprawdzenie odporności na rozciąganie
 4. sprawdzenie odporności na zginanie
 5. sprawdzenie wytrzymałości na ciśnienie w podwyższonej temperaturze
 6. sprawdzenie szczelności po badaniach odporności na rozciąganie i zginanie
 7. sprawdzenie odporności na zmiany temperatury

 

 • Baterii elektronicznych wg normy PN-EN 15091:2014-02.

 

 1. sprawdzenie szczelności
 2. wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne
 3. właściwości hydrauliczne
 4. uderzenie wodne
 5. odporność na zużycie mechaniczne
 6. właściwości akustyczne

 

 • Badanie oszczędności wody ( pomiar zużycia wody) jednego z badanych prototypów oraz 2 popularnych produktów oferowanych na rynku krajowym.

 

 1. Pomiar zużycia wody 3 baterii mechanicznych wg normy PN-EN 817-2008 podczas 100 cykli

 

 

Pozostałe wymagania:

 1. Przygotowanie sprawozdania z wykonanych badań w formie pisemnej przesłane pocztą rejestrowaną oraz w formie elektronicznej na adres kontaktowy zleceniodawcy.
 2. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych.
 3. Termin płatności – min. 30 dni od daty wystawienia faktury.
 4. Badania muszą być przeprowadzone w akredytowanym laboratorium.

 

 • CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań nowych produktów Zamawiającego armatury sanitarnej oraz wykazanie ich przewagi nad produktami konkurencji w zakresie poziomu oszczędności zużywanej wody w ramach projektu badawczego prowadzonego przez firmę Piotr Borkowski PIWETA.

 

 1. KOD CPV

Kod CPV – 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.

 

 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania badań – maksymalnie 6 ms-cy liczone od daty podpisania umowy i dostarczenia prototypów na wskazany adres przez zleceniobiorcę.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 

 1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
 2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
 3. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do osobistego stawienia się u Wnioskodawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego;
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego;
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.
 • Informacje o akredytacjach Załącznik nr 4
 1. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • KRYTERIA OCENY OFERT:

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oraz ich wagi:

 

 1. Cena (C) – 80%[1]
 2. Zakres akredytacji (A) – 20%[2]

 

[1] Punkty za kryterium „Cena” (C) obliczone są wg następującego wzoru:

(C) =((cena oferty najtańszej)/(cena oferty ocenianej ))× 80

przy czym maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 80 pkt.

[2] Punkty za kryterium „Zakres akredytacji” obliczane są wg następującego wzoru:

(A) =((ilość zakresów akredytowanych oferty ocenianej)/34)× 20

maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 20 pkt, liczba 34 jest to suma wszystkich zakresów badań wymienionych w punkcie  2.(Wymagany zakres zleconych badań w zależności od typu baterii)

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania. Maksymalna liczba możliwych punktów do zdobycia wynosi (C)+(A)=100 pkt

 

 1. Cena w ofercie musi być wyrażona w PLN.
 2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku gdy oferta dwóch lub więcej wykonawców osiągnie taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.
 5. Zamawiający zastrzega, że ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki oraz wymogi formalne określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Dokumenty sporządzone w innej formie niż na wzorach udostępnionych w Zapytaniu ofertowym lub dokumenty dodatkowe nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. Zamawiający nie będzie brał również pod uwagę dokumentów wypełnionych niezgodnie ze wskazaniami w nich zawartymi.
 6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

  

 • MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  

Ofertę należy składać na określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym formularzach, w języku polskim w następujący sposób:

 

1) Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich – na adres korespondencyjny Zamawiającego:

PIWETA Piotr Borkowski

 1. Kraszewskiego 50

08-110 Siedlce

Potwierdzenie wysłania oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów lub wersję elektroniczną) na adres piotr.borkowski@piweta.com − w terminie do 10.07.2017 r.

Liczy się data wpływu na adres podany przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana tj. przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
 3. Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny są niedopuszczalne i będą skutkowały odrzuceniem oferty.
 4. Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 5. Złożenie oferty zawierającej uchybienia formalne będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 6. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
 9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 10. Ewentualne pytania dotyczące zamówienia należy kierować w formie elektronicznej do dnia 9.07.2017 na adres: borkowski@piweta.com
 11. Treść odpowiedzi zostanie opublikowana maksymalnie w ciągu 7 dni na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie. Wszyscy Wykonawcy powinni uwzględnić w składanych ofertach treść odpowiedzi.
 12. Oferta musi zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z istotnych przyczyn.
 15. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z Wykonawców prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU

 

Piotr Borkowski

e-mail:  piotr.borkowski@piweta.com

tel: +48 508 508 046

 

 1. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

Wykonawca, który składa ofertę musi spełniać następujące warunki:

 

 • posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego);
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

 

 • dysponować zdolnościami technicznymi lub zawodowymi. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego;

 

 • nie być w żaden sposób powiązany osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym; Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie.

 

 1. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy:

 

 • posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym Nr 1/RPWM/2017 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
 • złożą ofertę po wskazanym terminie.

 

 • WYKAZ DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 

 1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
 4. Informacje o posiadanych akredytacjach według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Załacznik_Nr_1

Załacznik_Nr_2

Załacznik_Nr_3

Załacznik_Nr_4

Zapytanie_ofertowe_PIWETA_1RPOWM2017

 

 • INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym. Jeżeli strony oferty nie mogą wywiązać się z uzgodnionych terminów z w/w zdarzeń zewnętrznych to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu o czas trwania wydarzenia i usunięcia jego skutków. Strony są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie pisemnie wraz z wnioskiem.
 3. Dopuszczalne są zmiany umowy wynikające w szczególności ze:
 • zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
 • zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 • zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o czas jej występowania;
 • zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 2. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w ciągu 7 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 3. Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.
 4. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
 5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
 6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  

 • ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

 

 1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

  

 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 Lista niezbędnych plików do złożenia oferty:

Załacznik_Nr_1

Załacznik_Nr_2

Załacznik_Nr_3

Załacznik_Nr_4

Zapytanie_ofertowe_PIWETA_1RPOWM2017

 

Rozstrzygnięte

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPOWM/2017 Z DNIA: 1.07.2017 R

1. Numer oferty: GP-942-001/17 L.dz.905
Data wpływu: 7.07.2017 r.

Wykonawca:

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków
NIP 675-000-12-77 REGON 000023136

Cena netto: 56225 [zł]
słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych

podatek VAT: 12931,75 [zł]
słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 75/100.

Cena brutto: 69156,75[zł]
słownie: .sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 75/100

Liczba punktów zdobytych: 91,18 pkt na 100,00 możliwych.

 

%d bloggers like this: